Opdateret 29.04.2015 / BES
Almindelige bestemmelser FØR AFREJSE
Aftalegrundlag per 17. april 2015

Det følgende beskriver det generelle aftaleforhold mellem DaGama Travel A/S og vores kunder.

DaGama Travel er tilsluttet Rejsegarantifonden (Reg. nr. 2250) og er medlem af Danmarks Rejsebureau Forening (DRF). Dertil har DaGama Travel tegnet en særlig ansvarsforsikring hos Gouda Rejseforsikring A/S i forbindelse med vores udvidede ansvar som rejsearrangør. Alle vores rejser er underlagt ”Lov om pakkerejser”, og DaGama Travels ”Almindelige Bestemmelser” er således udarbejdet på grundlag af den gældende lovgivning, samt retningslinjerne fra Rejsegarantifonden og Danmarks Rejsebureau Forening (DRF).

Det forventes at kunden inden bekræftelse af rejsebestillingen har sat sig ind i rejsens aftalegrundlag. Aftalegrundlaget består af det fremsendte materiale med typisk følgende dele: ordrebekræftelse (faktura), brochure med priser, rejseplan, almindelige bestemmelser, eventuelle praktiske oplysninger om rejsen, eventuel vejledning om visum, bookingbekræftelsen og andet udleveret materiale. Kundes bekræftelse af rejsebestillingen sker ved indbetaling af depositum.

Bestilles og betales rejsen gennem rejsebureauets hjemmeside har kunden pligt til at udskrive og gennemlæse alle relevante dokumenter og informationer. Dette være en beskrivelse af rejsens præcise forløb, aktuelle priser, forventede og mulige ekstraudgifter samt særlige forhold, der gælder for det aktuelle rejsemål fremgår af brochure og prisliste.
Generelt forventes og forudsættes det altid, at vores kunder er vidende om indholdet af det materiale, som er udleveret i forbindelse med deres køb af en rejse hos DaGama Travel.

1) Bekræftelse af køb & betalingsbestemmelser
Aftalen er bindende for begge parter, når tilbud er accepteret af kunden. Accept sker ved indbetaling af depositum eller ved skriftlig accept fra kunden til DaGama Travel.
Depositum udgør 25 % af rejsens samlede pris, dog minimum kr. 3000,- pr. person.
Udover rejsens pris opkræves et ek-speditionsgebyr på kr. 110,- pr. ordrebekræftelse.
Eventuel afbestillingsforsikring tegnet gennem DaGama Travel skal betales senest samtidigt med depositum. Er depositum ikke modtaget ved den angivne frist, bortfalder leveringspligten for DaGama Travel.
Restbeløbet skal være indbetalt senest 75 dage før afrejse. Enkelte rejser kan have særlige betalingsvilkår. Disse forhold vil altid fremgå af ordrebekræftelsen og vil typisk være på særlige rejser, hvor der af DaGama Travel skal stilles udvidet tidlig garanti i forhold til leverandøren. Typisk ved charter af tog, skibe eller fly.
Selve afrejsedokumenterne vil normalt blive fremsendt således, at kunden har dem i hænde senest 7 dage før afrejse.

2) Afbestillingsregler
Ved afbestilling af rejser mere end 75 dage før afrejse er indbetalt depositum tabt.
Ved afbestilling 75 -16 dage før afrejse opkræves et gebyr på 85 % af rejsens fulde pris. Ved afbestilling 15-0 dage før afrejsen er rejsens fulde pris tabt.
Enkelte rejser kan have særlige afbestillingsvilkår. Disse forhold vil altid fremgå af ordrebekræftelsen.
Afbestilles rejsen på grund af sydom skal rejsen afbestilles skriftligt pr. e-mail til info@dagama-travel.dk. Dertil gælder stadig afbestillingsreglerne som anført. I forbindelse med et eventuelt tab på den betalte rejse, skal det forsikringsselskab, hvor man har tegnet sin afbestillingsforsikring, kontaktes. En dækning er da en sag mellem kunden og det benyttede forsikringsselskab.
Såfremt Det Danske Udenrigsministerium, Statens Seruminstitut eller anden dansk offentlig myndighed efter aftalens indgåelse og 14 dage inden afrejse ”fraråder alle unødvendige rejser” til det pågældende område, kan kunden vælge at aflyse sin rejse uden nogen former for gebyr. Dette vil typisk kun være aktuelt i forbindelse med krig, borgerkrig, terror, smitsomme sygdomme, naturkatastrofer eller anden force majeure. Nævnte mulighed for annullering uden gebyr gælder dog ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed, eller hvis begivenheden var almindeligt kendt via offentliggørelse i medierne eller via Udenrigsministeriets rejsevejledninger. For rundrejser gælder, at kunden alene har ret til at afbestille den del af en pakkerejse, der går til det frarådede område.
Såfremt denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har kunden naturligvis ret til helt at afbestille rejsen.

3) DaGama Travels ændring eller aflysning af den indgåede aftale
Såfremt der ikke er tilstrækkelig tilslutning til en programsat rejse, vil den kunne blive aflyst op til 21 dage før afrejse. Det nødvendige antal deltagere fremgår af brochuren for den pågældende rejse. I ovennævnte tilfælde har kunden intet krav på erstatning udover refundering af rejsens pris.
Rejsebureauet kan efter aftalens indgåelse foretage ændringer i den aftalte pris for rejsen, såfremt der sker ændringer i: transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter og afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, samt de valutakurser, som er anvendt på datoen ved beregning af prisen. Rejsens pris justeres, hvis der er valutaændringer på mere end +5 % eller –10% i forhold til prislistens udgivelsesdag. Eventuelle prisændringer som følge af udsving i valutakursen, vil kun omfatte omkostninger, der er direkte forbundet med den aktuelle valuta og ikke rejsens pris i øvrigt. Prisforhøjelser og prisnedsættelser vil blive kommunikeret til kunden så snart prisændringen anses for at være gældende for den aktuelle afrejse.
Sådan beregnes en prisændring ved eksempelvis ændret lufthavnsskat:
Rejsens salgspris: kr. 7.250,-
Lufthavnsskat forhøjet med kr. 240,-
Reguleret pris for rejsen: kr. 7.490,-
Overstiger reguleringen 10 % af rejsens samlede pris, er kunden berettiget til at hæve købet. Er der mindre end 20 dage til afrejse, kan der ikke foretages regulering.
Rejsens pris vil ikke blive justeret, hvis der sker ændringer på et beløb mindre end 100 kr.
Såfremt rejsebureauet må aflyse rejsen, eller denne ikke kan gennemføres som aftalt, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som må anses for bagateller. Hvorvidt der er tale om en bagatel, afgøres ud fra den konkrete situation.
Rejsebureauet forbeholder sig ret til at aflyse en planlagt rejse pga. udefrakommende omstændigheder, som rejsebureauet og dets samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller har haft mulighed for at forudse (force majeure).
I disse tilfælde har køber ikke krav på anden erstatning end refundering af rejsens pris.
Aflyser rejsebureauet en rejse med ovenstående begrundelse, vil bureauet altid prøve at tilbyde et lignende alternativ (jvf. Lov om Pakkerejser § 17).

4) Kundens eventuelle ændringer af rejsen efter aftalens indgåelse, men inden afrejsen.
For ændringer efter aftalens indgåelse gælder, at disse om muligt foretages mod et gebyr. Herudover betales for de ekstraomkostninger, ændringerne medfører. Større ændringer betragtes som afbestilling og nybestilling jf. afbestillingsreglerne.

5) Overdragelse af rejser
Kunden kan indenfor en af DaGama Travel fastsat frist - inden rejsens påbegyndelse - overdrage rejsen til en anden person mod et gebyr. Det er en forudsætning, at den til hvem rejsen overdrages, bliver bekendtgjort med rejsebureauets anførte betingelser og krav for gennemførelse af rejsen. Adgangen til at overdrage pakkerejsen kan helt eller delvist begrænses af rejsebureauet, såfremt overdragelsen ikke er mulig som følge af underleverandørers vilkår. Kunden og den til hvem produktet overdrages hæfter solidarisk for betaling af et evt. restbeløb og eventuelle omkostninger, der følger af overdragelsen.

6) Rejsedokumenter
Sammen med ordrebekræftelsen (fakturaen) følger den seneste opdaterede rejseplan, samt brochure.
Kunden har pligt til at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og rea-gere over for rejsebureauet, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte. Navne på rejsende skal f.eks. være stavet korrekt i henhold til pas. Såfremt dette ikke er tilfældet, kontakt DaGama Travel.
Flyselskaberne tillader normalt ikke navneændringer i udstedte billetter, hvorfor en ændring oftest vil være behæftet med omkostninger fra kr. 750,- og helt op til en ny flybillet.
Der kan endvidere siden ske mindre ændringer i rejsetiderne for flydokumenterne og det er derfor vigtigt at kontrollere afgangstiderne i de endelige rejsedokumenter, som fremsendes ca. 1 uge inden afrejsen fra Danmark. Ligeledes er det især vigtigt at kontrollere at flydokumenterne (flybilletterne) er korrekt udstedt med navn i henhold til pas og at rejseruten er som aftalt med tid og sted.

7) Flyrejsen
Kunden skal have afsluttet et eventuelt check in i overensstemmelse med de i rejseplanen, eller ved anden tydelig anvisning oplyste tidspunkter. Kan kunden forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check in indenfor de oplyste tidspunkter, er kunden selv ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check in-køen.
Kunden skal løbende holde sig opdateret om afgangssteder og -tider for de til rejsens gennemførelse inkluderede transportmidler. Kunden skal holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at undersøge om der er ændringer i det på rejsedokumenterne anførte hjemrejsetidspunkt.
Meddelelse om sådanne ændringer vil blive oplyst kunden individuelt eller ved opslag på et på forhånd aftalt sted, af enten rejsebureauet, repræsentanter for denne eller rejsebureauets underleverandører.
Kunden skal overholde de af rejsebureauet angivne regler for genbekræftelse af ruteflystrækninger, hvis disse indgår i individuelle rejser og pakkerejser uden rejseleder. Undladelse af genbekræftelse betyder, at de transporterende luftfartsselskaber har ret til at disponere over de reserverede pladser til anden side, og kunden kan således risikere at have mistet retten til at gøre brug af de resterende strækninger.

8) Helbred og rejseforsikring
Rejsebureauet forudsætter at rejsedeltagerne har normal fysik, mobilitet og ikke lider af et handicap. Såfremt en deltager lider af en form for handicap eller reduceret kapacitet i anden forstand, skal dette oplyses til rejsebureauet ved bestilling. Rejsebureauet forbeholder sig således retten til at afvise deltagere, hvis det skønnes at rejsen pga. lokale forhold ikke kan gennemføres forsvarligt.
Rejsebureauet oplyser inden aftaleindgåelsen om muligheden for at tegne en afbestillingsforsikring samt vilkårene for en sådan. Det vil desuden være muligt at tegne en rejseforsikring igennem rejsebureauet. Dette skal gøres inden en aftale om køb af rejsen er endeligt indgået.
Alle kunder skal være omfattet af en rejseforsikring, der dækker udgifter i forbindelse med sygdom, behandling og hjemtransport.

9) Pas, visum og vaccinationer
Kunden skal sørge for at medbringe et gyldigt pas med minimum 6 måneders gyldighed ved rejsens afslutning og de for rejsens gennemførelse øvrige nødvendige dokumenter og forhold, herunder visa og anbefalede vaccinationer.
Eventuelt påkrævede vaccinationer skal kunne dokumenteres af den rejsende med et internationalt gult certifikat, som ligedes medbringes hvis påkrævet. Vær opmærksom på, at der i nogle lande er krav om gyldig returbillet samt besiddelse af en vis mængde valuta ved indrejse.
Kunden skal ved aftalens indgåelse give oplysning om sin og eventuelle øvrige deltageres nationaliteter, herunder oplysninger om dansk eller udenlandsk pas samt eventuelt dobbelt statsborgerskab af hensyn til rejsebureauets oplysningspligt i relation til eventuelle visum- eller andre indrejsekrav. Alle rejsebureauets oplysninger om visering gælder for rejsende med dansk pas. Udenlandske statsborgere med dansk opholdstilladelse skal altid medbringe gyldigt pas samt gyldig opholdstilladelse. Enhver rejsende er ansvarlig for at medbringe gyldig rejsehjemmel.

10) Ordensregler
Kunden skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle rejsens under-leverandører. Kunden skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet.
I grove tilfælde kan det føre til, at den rejsende af rejsebureauet eller dennes repræsen-tanter bortvises fra den videre deltagelse i rejsen og selv må sørge for hjemtransport samt de hermed afholdte udgifter. Kunden vil ikke være berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af allerede erlagte beløb og betalinger for rejsen.
Har kunden ikke efterlevet de ovenstående bestemmelser, kan denne ikke gøre krav gældende hverken mod rejsebureau, formidler eller underleverandører til rejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, den manglende efterlevelse af kundens generelle pligter medfører.

11) Reklamationer
Reklamationer over mangler ved rejsen skal rettes til rejsebureauets stedlige repræsentant (typisk rejselederen, hvis grupperejse), så snart manglen konstateres. Dette så DaGama Travel kan forsøge straks at afhjælpe en eventuel mangel. Eventuelle krav om erstatning skal fremsættes over for rejsebureauet senest 4 uger efter rejsens afslutning. Manglende reklamation på destinationen vil normalt medføre tab af retten til erstatning.
Luftfartsselskaber og rederiers direkte ansvar for transportens korrekte gennemførsel reguleres af Warszawa- og Montreal-konventionerne af hhv. 1929 samt 1999 (for luftfart) og Athen-konventionen af 1974 (for transport ad sø- og vandveje), som Danmark er underlagt i medfør af EU Forordning 889/2002 samt Luftfartsloven af 21/06/2007.

 
Generelt før afrejse
Vaccinationssteder
> Hent digital brochure